https://www.youtube.com/watch?v=fTNH8RBZNR0&t=4s

NGU?N L?C VÀ M?C TIÊU

Daveco Group  là m?t công ty hàng ??u trong l?nh v?c t? ch?c s? ki?n mang t?m c?  nh? : Các ch??ng trình Festival, L? ra m?t s?n ph?m m?i, Ch??ng trình Year end Party, Các ch??ng trình L? Khai tr??ng, L? khánh Thành, L? K? Ni?m Thành L?p….
Là m?t trong nh?ng công ty t? ch?c các s? ki?n uy tín trong h?n 10 n?m qua. Vì v?y, chúng tôi có nh?ng nhân s? giàu kinh nghi?m và tràn ??y s? sáng t?o.
Luôn h??ng t?i là m?t công ty s? ki?n hàng ??u.??i ng? nhân s? ???c ?ào t?o bài b?n, tr? ??y nhi?t huy?t.
Chúng tôi không ch? ?em l?i cho khách hàng s?n ph?m t?t nh?t mà còn là s?n ph?m hi?u qu? nh?t.

T?I ?U CHI PHÍ
VÀ TH?I GIAN

Daveco mang l?i cho quý khách hàng d?ch v? v?i chi phí ???c t?i ?u, ??ng th?i ??m b?o công tác t? ch?c di?n ra nhanh nh?t, ti?t ki?m th?i gian nh?t.

SÁNG L?P

Mr. ??ng Anh Ph??ng

Ch? T?ch H?i ??ng Thành Viên Daveco Group

Th?t vui khi Daveco Group sau 10 n?m sóng gió ?ã ??ng v?ng và phát tri?n l?n m?nh trong nhi?u l?nh v?c, s? l??ng nhân viên ngày càng t?ng, v?n phòng và nhà máy ???c m? r?ng, hi?n ??i v?i quy mô l?n.

Mrs. Khu?t Th? Thùy Linh

Giám ??c Daveco Group

Mr. Bành Hoàng Anh

Phó Giám ??c Daveco Group

Ý t??ng sáng t?o không ph?i ng?u nhiên mà có ???c. Nó là t?ng hòa c?a t? duy logic, s? h?c h?i liên t?c và không ng?ng hoàn thi?n chính mình.

Mr. Hà Qu?nh Anh

Tr??ng Phòng S? Ki?n

S? ki?n luôn là l?nh v?c tiên phong, và ?u tiên hàng ??u c?a Daveco. Chúng tôi, ?ã, ?ang và s? c? g?ng h?t s?c ?? n?m b?t ???c các xu th? m?i c?a th? gi?i, áp d?ng v? Vi?t Nam.

Mr. Nguy?n Tr?ng Tâm

Tr??ng Phòng Kinh Doanh

Luôn luôn ??t mình vào v? trí c?a khách hàng.

Mr. Cao Thành Trung

Tr??ng Phòng S?n Xu?t

Trong s?n xu?t, chúng tôi luôn ??i m?i không ng?ng, hi?n ??i hóa máy móc, hoàn thi?n k? n?ng, tay ngh? ?? ??a ??n khách hàng nh?ng s?n ph?m có ch?t l??ng t?t nh?t.

D?CH V?

THI?T K?

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c thi?t k? s? ki?n, th??ng hi?u, cùng v?i ??i ng? thi?t k? ?? h?a và k? s? CNTT tr?, ??y sáng t?o và n?ng ??ng, Daveco Group t? hào khi mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ??c ?áo và hi?u qu? nh?t.

T? CH?C S? KI?N

Daveco Group là m?t trong nh?ng ??n v? t? ch?c s? ki?n uy tín chuyên nghi?p hàng ??u. Chúng tôi ?ã có h?n 10 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c t? ch?c s? ki?n chuyên nghi?p, ?ã th?c hi?n thành công hàng tr?m s? ki?n mang tính ch?t quan tr?ng ??i v?i khách hàng.

TRUY?N THÔNG

Daveco Group  có kinh nghi?m xây d?ng và phát tri?n thành công các th??ng hi?u l?n t?i Vi?t Nam trong 10 n?m qua. Chúng tôi cung c?p chu?i d?ch v? toàn di?n, t? t? v?n, xây d?ng, ??n sáng t?o và qu?n lý th??ng hi?u trên m?i kênh truy?n thông nh?m ??m b?o tính ??ng b? và hi?u qu?.

QU?NG CÁO

Bi?n b?ng, Bi?n t?m l?n...

V?i ??i ng? thi?t k? và thi công chuyên nghi?p, Daveco Group ?ã t? v?n, thi công nhi?u lo?i bi?n qu?ng cáo v?i các ch?t li?u khác nhau nh?: bi?n Pano t?m l?n, bi?n Aluminum ch? n?i, Mica, H? th?ng bi?u hi?u c?a các nhãn hàng v?i ch?t l??ng hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t và luôn luôn ?em ??n s? hài lòng và tin c?y c?a quý khách hàng.

IN ?N
B?t t?m l?n, In offset, T? r?i...

H? th?ng nhà máy, máy móc chuyên nghi?p, hi?n ??i. Daveco Group còn có ??i ng? nhân viên k? thu?t tay ngh? cao, có kinh nghi?m lâu n?m trong vi?c v?n hành các lo?i máy móc thi?t b? ??m b?o in và gia công sau in chuyên nghi?p nh?t cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ?ng ý nh?t.

POSM
Quà t?ng, V?t d?ng qu?ng cáo

Cung c?p nh?ng gi?i pháp thi?t k?, s?n xu?t P.O.S.M v?i nh?ng thông ?i?p qu?ng cáo sáng t?o, ??c ?áo và ?n t??ng. Có ?? b?n và tính th?m m? hoàn h?o.

KHÁCH HÀNG VÀ ??I TÁC